پروژه های مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه ها

کارفرما

موضوع پروژه

مجتمع فولاد مبارکه

مدیریت طرح ساخت و نصب کوره های احیای مستقیم طرح توسعه شهید خرازی در مجتمع فولاد مبارکه

اداره کل راه و ترابری استان تهران

استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و خدمات اجرای برنامه ریزی و کنتترل سبد پروژه ها (Project group)

دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشکده اطلاعات و ارتباطات

استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و خدمات اجرای برنامه ریزی و کنترل سبد پروژه ها

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره)

استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و اجرای سیستم نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بر اساس ساختار پروژه محور

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره)

استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و اجرای سیستم نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بر اساس ساختار پروژه محور

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره)

استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و خدمات اجرای برنامه ریزی و کنترل سبد پروژه ها

سازمان قطار شهری اصفهان وحومه

استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و خدمات اجرای برنامه ریزی و کنترل سبد پروژه ها

سازمان قطار شهری اصفهان وحومه

استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و خدمات اجرای برنامه ریزی و کنترل سبد پروژه ها

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)

طراحی و استقرار سیستم مدیریت هماهنگ بر اساس استاندارد PMBOK با استفاده از نرم افزار P6

قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) شرکت بازرگانی مبین تجارت اسپادان

استقرار نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

سازمان قطارشهری اصفهان و حومه شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی  آمود

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

سازمان قطارشهری اصفهان و حومه شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

مجموع تجاری نارنجستان ۲ شرکت فولاد تدبیر اصفهان

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

کنسرسیوم میکاسازه تامکار (M.T.S)

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

شرکت روئین سازه تهران

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

شرکت سامان انرژی اصفهان

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

صنایع زرین خودرو اصفهان

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

آقای مهندس خیام باشی پروژه برج های مسکونی سپهر شرکت مدیریت پیمان های ساخت و اجرا ویستا

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

شرکت فراتحقیق سپاهان

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

کنسرسیوم میکا سازه تامکار (M.T.S)

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه ساختار EPS

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه شرکت شمس عمران

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت فراتحقیق سپاهان

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه طرح با استفاده از سیستم Expedition

کنسرسیوم میکاسازه تامکار (M.T.S)

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه طرح با استفاده از سیستم Expedition